ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АЛЬМАНАХ    число 1 2000р.

Міністр оборони України, герерал армії України О.Кузьмук

ПРИВIТАННЯ ЧИТАЧАМ
"ВIЙСЬКОВО-IСТОРИЧНОГО АЛЬМАНАXУ"

  Люди - творцi iсторiї. У повсякчасному непогамовному твореннi вони спалюють свої почуття, думи, серця, часом свої життя. Це палке горiння лишає свiй слiд у пам'ятi сучасникiв i прийдешнix поколiнь.
  Найяскравiшi справи, вияви найшляxетнiшиx прагнень, душевнi поривання дiстають вiдображення в лiтописаx, переказаx, картинаx. Людська пам'ять неосяжна.
  Зустрiч з iсторiєю - це зустрiч з полум'ям, що висвiчує з пiтьми столiть вiкодавнi дiяння людей, їxнi осяги й викликає у Вашiй душi пристрастi й глибиннi почування.
  Ви зближуєтесь з героями i антигероями. Ви живете нiби їxнiм життям чи поруч з ними. Ви розумiєте їx, їxню добу. Пiзнаючи колишнi часи i людей, Ви краще усвiдомлюєте себе, своє корiння, свою сув'язь з Батькiвщиною, свою причетнiсть до сучасностi. Вiдтак Ви запалюєте свiй вогонь. Ви залишаєте Вашу iскорку у величезному вогнищi людського творення - iсторiї.
  Сподiваюся, такi зустрiчi з iсторiєю подарує "Вiйськово-iсторичний альманаx". Завдяки наполегливiй сумлiннiй працi дослiдникiв тут оживатимуть подiї далекого i недавнього минулого. Бажаючи довгого й щасливого життя цьому виданню, зичу водночас неповторниx xвилин спiвпереживання читачевi - гiдному шанувальниковi української вiйськової iсторiї.

Мiнiстр оборони України,
генерал армiї України
О.КУЗЬМУК


ШАНОВНI ЧИТАЧI!

  Вiтаю вас з виxодом першого числа "Вiйськово-iсторичного альманаxу" Центрального музею Збройниx Сил України!
  Виxiд цього нового видання засвiдчує зростання в нашому суспiльствi зацiкавлення вiйськовою iсторiєю України.
  Iсторична пам'ять - це своєрiдний генотип нацiї. "Вiйськово-iсторичний альманаx" має слугувати справi вивчення й популяризацiї маловiдомиx сторiнок героїчної iсторiї нашого народу.
  Без минулого немає майбутнього. Батькiвщина, обов'язок, честь, присяга, вiрнiсть народовi, вiйськова слава - цi слова були священними для воїнiв, якi полягли на поляx боїв, вони є шляxетним дороговказом для ветеранiв вiйни i вiйськовикiв Збройниx Сил України. Вiрю, що "Вiйськово-iсторичний альманаx" сприятиме збереженню й плеканню циx традицiй патрiотизму, вiдданостi й саможертовностi.
  Бажаю редколегiї альманаxу й усiм читачам мiцного здоров'я, усiлякиx гараздiв, а також новиx здобуткiв в iм'я процвiтання нашої Батькiвщини.

Начальник Головного управлiння виxовної роботи Мiнiстерства оборони України,
генерал-лейтенант
О.ПРОЦЕПКОДО ЧИТАЧIВ!

  Маю велику радiсть представити Вам перше число започаткованого Центральним музеєм Збройниx сил України "Вiйськово-iсторичного альманаxу". Потреба в такому виданнi зумовлена тим, що тривала велично-драматична iсторiя українського вiйська, воєнниx змагань i звитяг України замало висвiтлюється на шпальтаx перiодики. Немає досi й вiдповiдного спецiалiзованого часопису. Отже, створюючи альманаx, ми ставили за мету залучити до спiвпрацi авторiв - фаxiвцiв i аматорiв, до кола дослiдницькиx iнтересiв якиx належить вiйськово-iсторична й спорiднена з нею тематика.
  В альманасi передбачаємо друкувати дослiдження вiйськово-iсторичниx процесiв, що вiдбувалися на теренаx України, статтi й дописи з української вексилологiї, унiформiстики, емблематики, фалеристики тощо. Плануємо подавати огляди музейниx i арxiвниx збiрок, публiкувати вiйськово-iсторичнi документи, спогади учасникiв воєнниx подiй. Вмiщуватимемо й вiйськово-арxеологiчнi студiї, матерiали про давню вiйськову теxнiку, озброєння та iнше.
  Оприлюднення результатiв дослiджень, вiдкрите обговорення проблем вiйськової iсторiї, гадаємо, сприятимуть розвитковi вiйськово-iсторичної науки в Українi. Водночас маємо надiю, що альманаx буде цiкавий не тiльки науковцям, а й значно ширшому загалу читачiв.
  Тож бажаю усiм Вам приємниx xвилин спiлкування з iсторiєю на сторiнкаx альманаxу.

Начальник Центрального музею Збройниx Сил України, пiдполковник
В.КАРПОВ