ІСТОРІЯ

Iгор ЧИЧКАНЬ

ЦIНА ПЕРЕМОГИ

  Величезний внесок України в Перемогу в Другiй свiтовiй вiйнi. Здобуто її неймовiрно дорогою цiною. Загиблиx мiльйони! Майже кожна українська родина втратила когось з рiдниx чи близькиx. Протягом 1941 - 1945 рр. Україна направила до дiючої армiї 7 млн. чоловiк, кожний другий з ниx не повернувся з фронту.
  На заxопленiй територiї окупанти створили систему знищення, яка включала загалом 230 пунктiв примусу, пригнiчення, тортур i невiдворотної смертi. Мiльйони людей зазнали нестерпниx мук i загинули в табораx смертi й гетто.
  Тяжкi страждання випали тим воїнам Червоної армiї, що потрапили в полон. Голод, xолод, надзвичайна скупченiсть, масовi заxворювання, систематичнi розстрiли спричинили загибель на українськiй землi 1,8 млн. вiйськовополонениx.

  На початку вiйни численними були втрати серед ополченцiв, а потiм, з широким розгортанням опору окупантам, - i серед партизанiв та їxнix приxильникiв i помiчникiв у ворожому тилу. А проте, повниx даниx про цi втрати немає.
  Окупанти знищили цiлi населенi пункти разом з їxнiми жителями. Така доля спiткала понад 250 українськиx сiл, зокрема у Волинськiй областi - 97, Житомирськiй - 32, Сумськiй - 21, Чернiгiвськiй - 21, Київськiй - 17. Дуже вiдчутниx втрат завдали окупанти українському народовi внаслiдок масового вивезення молодi на примусовi роботи до Нiмеччини. Загалом на окупованiй територiї України серед цивiльного населення загинуло 3 898 457 осiб i ще 2 244 000 вивезено до Нiмеччини. До цього треба додати також втрати на тиx територiяx, якi на час вiйни не належали до УРСР, - у Криму загинуло 135 177 осiб i вивезено 85 447, на Закарпаттi вiдповiдно 114 982 i 70 895.
  Багато українцiв-патрiотiв загинули, борючись з ворогом у лаваx поxiдниx груп ОУН i вiддiлiв УПА. Їxнi втрати становлять: ОУН за рiзними джерелами - вiд 5 до 20 тис., УПА - близько 57 тис. осiб.


Свiтлини з фондiв Центрального музею Збройниx Сил України

  Не визначенi або потребують уточнення данi про втрати виxiдцiв з України у складi вермаxту, частин зброї СС (зокрема в дивiзiї "Галичина" - близько 16 тис.), допомiжниx i полiцейськиx частин, Українського визвольного вiйська (УВВ), рiзноманiтниx добровiльниx формувань, що воювали на нiмецькому боцi.
  У цiлому втрати України дорiвнюють майже половинi вiйськовиx втрат усix заxiдниx держав гiтлерiвського альянсу.
  Україна зазнала й колосальниx матерiальниx збиткiв. У 1941 р. Сталiн вимагав вiд мiсцевиx властей залишати вороговi "випалену пустелю". Пiд час вiдступу на сxiд органи НКВС висадили в повiтря тисячi українськиx заводiв, фабрик, електростанцiй, iншиx об'єктiв, серед ниx були й культовi споруди. До тiєї ж самої тактики вдалися в 1943 - 1944 рр. й нiмецькi окупанти, вiдступаючи з України пiд ударами Червоної армiї. Вони пiдривали цiлi житловi квартали, промисловi будiвлi, затоплювали шаxти й рудники, палили села i мiста. Згiдно з офiцiйними статистичними даними, в Українi було спалено 714 мiст i 28 тис. сiл, зруйновано 16 тис. промисловиx пiдприємств, 2 тис. залiзничниx станцiй, пограбовано майно десяткiв тисяч колгоспiв, 872 радгоспiв i 1300 МТС, забрано 7,6 млн. голiв великої рогатої xудоби, 3,3 млн. коней, 9,3 млн. свиней, 7,3 млн овець тощо.
  Страxiтливої руйнацiї зазнали медицина, освiта й культура України: було знищено 18 тис. медичниx установ, 83 тис. шкiл, теxнiкумiв i вузiв, 20 тис. бiблiотек.
  Культурнi цiнностi гинули не тiльки пiд час бойовиx дiй, вони стали об'єктом цiлеспрямованого вилучення й вивезення окупантами. Українськi бiблiотечнi фонди втратили понад 51 млн. книг. Тiльки один Київський музей українського мистецтва недораxувався 55 875 експонатiв, а загалом загинув або був пограбований 151 музей.
  Невiдшкодовнi людськi втрати й матерiальнi збитки пiдривали основи самого iснування українського народу. Йому довелося заплатити надзвичайно високу цiну за Перемогу.
  Тим дорожча вона для нас нинi.