I

I

  i e e xii x ' eii .. xi ee x ei i e i, e K.Mi e ei .e 1920 i 1924 1925 ., i ei e i . ee x e i 27 1920 .
  T x x , , , ix i i. i x i ei eei 1920 .e i i xi. i e ei i i e e i, ee xi . 18 1920 . i i e i ee', i i ee e .
  Ae x x i i ei .e e i, eei i x i. i ei , ee i i ie e, e . e i i i e.

i i ei .e e xei K.Mi (1)
   i i i i i

27 1920 .

K Ai!

   ii , ee ee (2), i:
  ) ie e. Ai ee i ee', e, ei i ee, , x , i . M ii, ee i e i . Ai i x i i x , e iix, ee , e, i . i . e e, e , e ee . e exi e, i , , i, i ii . e . x e e. M i 600 000 x e e . e e e e i , ee . '- K' i e ii Axe (3) ee eii i i i eii x xi.
  Mii ie 12500 i. e ii i 2 x , e i x. ie iie i ee[] e eex K' i ei , ei ;
  ) i . x i, e i e i. M, , i ii, (e ei. A.K.), i e ee;
  ) ee. i i. e i x i e i. ei. Xe, i e. i , e e i, i i . i, e ; , ii e i i.
  ) ei i i ). ii xe i, ee [i] Ki, i xi ie , ie Mi i. Mi x x. Mei e (4), x 3- ii i i I- ee. 27/X Me x [] (5) ee i , i Ti ix. i e ie i eie e ee i i ( iii ee i e i). ee eix i i i . ee i e e x, e e i e i e ii i. i i e ei e ee (). i i e .
  ii i. i Mii e i e[e] x (6) (8500 .). ii, i i i (7). i eei ee eei (3500 ., i i). ee eei (8) e e[e] Mx (9) e e (10) i. e e i , . i e i ei . i ii e: . e ?
   i. M ei ii, i iie i. i i ' e. ii . i (11) i ei i ee, i e i i eei i i . e.

  M i . Ee* x, e x , e e e ee i; ee e e eei i i . , e i . e e e i: i e ii, e i i . Miie [x] ( i), e, i e ie, , e ii e . e i e (12). M.e (13), i e K', ee M.i (14) x : e e, e e e; ee, e ".
  Iee Ai . Ai i ee : ie i. ii, Ki (15) i [] e (16) ei , ee Ki, , e ie i e x i. e, ii ii x x. Xe, 150 ei i x i eei i e ei i . i (i) ix x e , ieex Ai e i i i xi Miie x . x ii : i e" i i i? e xei iiix iex e i ( i).
  e ' ee A Mi. , , e. ii e e[e] ei (17) , i i e ', i e i ee ee i.
  ei. ie , i x e: i e x.
   i ii i . ' i i i K: e i i. Te e , i . i, e i i e e . e ee e cnditi sine qua nn**. Ae e e i e , i, , e ee ii , . e , i ix e i e i, Ai. ee , i e e -ei" i , e , iie i ee e x iee Ai. ee i i i . ? e, e e e i , i [] Te (18) i , ie e: ) i i ) i i (19) (e [] i", . 32, e ee). e ie' M (20) i", e i i i , e e , x ex[] . X , x e ! i, i exe e e . i, e . 2 ii ? e eei x i ei i i i , i i i . I e, summa summarum*** ix eii ei, ei , x . Te i ee i, , e e i, xx eex i-x i, i i e i eex, , e ie i". , K Ai, K e ii i i, e ex ex eei ee i . X, eeee i i e e, e ie . x ee i e i' i i ie ee e eei e i i e ee. ' i ei ii e e ei i i ii, , , i ii, i i i ei [e] ei, i ii i. ee e e i eee i. i (x i e ex) . e (21) ee i . , i i, ei. Xe, i i x x, ie i i e ix. xe i xe", e . Xe i e, e e, e i ee, ee i e.
  ! e e.
                                          e
  28/X. 1920 .

MITK

  1 Mi K e, e i i, 1919 . ii x i , i ii i. e e .e.
  2 Mx -i, 1918 . , 1919 . ii x .
  3 Axe e e , 1919 . ii i .
  4 e e i i i, ee-x Ai , 1919 1920 . Te i ie ii Ai .
  5 -e Ai , i ee-x Ai , e xi (1919 1920 .) i ii, i e ii , x (1921 .).
  6 x-x i -i i i, 1918 . ei ei i, i ee i ix, i ee-. i - i 1920 . ii i i i 3- i. ee 1920 . i ii ii ii i i .i.
  7 i iei ix iii-eiei, e. i e ei 1917 . i i ex i i, i ie-xi . A ii. 1920 . e ii eex i i .x-x.
  8 eei (ei) . ee-, i e eii i, e 1919 . i ex i ee i, e ie, i eee i. ee e 3- i i, x eex.
  9 Mx ee-ee, 1919 . ix e i i. ee ee 1920 . e ee A.eii, i ee .e, e i e .e i.
  10 e x eii i x, ee-ee. 1919 . K i, i 1920 . x i i, 19 e e i i, i i. ei i 1920 ., i ii K, ' ee e, i i i e (ei , .Mx ii i , ii i ii).
  11 i e i, e i i i. 1918 1922 . e. i - i 1920 . .
  * e i-e i i, i .i.
  12 e A , 1918 . iei, 1920 1921 . ii eei eex i, , Ei e.
  13 e Me e i -i i, 1919 . , i ii i.
  14 i M -i i i i, e , 1919 1920 . ii, i Ai.
  15 Ki ei e i i , 1920 . ei i.
  16 ei i i i e i, ie ie i. e i i ii ii i ii , i 1916 1922 . e'-ii e i.
  17 ei ei ee- Ai , 1919 . ie Ai , i ii x ee' e (ee 1919 .), i ii i.
  ** Cnditi sine qua nn(.) ei .
  18 Te Mx , i. , - . 1917 . i-i Ki, 1919 . e i, ii Mi eei i.
  19 Mi i e ei .. i ie M, ee M, i ii ee 1920 . ee ee K, i i i.
  20 M ii i i i e i, iei ei. 1917 . i i, i x i", ix x ei i, i eee xi iee ii .
  *** Summa summarum (.) i.
  21 e iee, -i i. e e , 1920 . -i ii Ai .


ii i Ai Ki