I  II  III  IV  V

II. Збройні Сили України
у 1921-1945 роках

 Розділ відображає розбудову збройних формувань на теренах України в складі ЗС СРСР та їх участь у військових подіях напередодні та в ході Другої світової війни.

 1. Розбудова Збройних Сил у період 1921-1940 рр.
 2. Україна в період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

 В експозиції розповідається про реорганізацію Робітничо-Селянської Червоної Армії, скорочення чисельності військ Збройних сил України і Криму, військову реформу 1924-1925 рр.
Експозицiя II роздiлу
 Розвиток родiв та видiв вiйськ проходив за двома напрямками: удоскона-
лення зброї i бойової технiки та органiзацiйних вiйськових форм.
 22 червня 1941 року розпочалася Велика Вiтчизняна вiйна.
 Матерiали експозицiї розповiдають про початковий перiод вiйни (оборону Києва, Одеси, Севастополя) та Лiвобережної i Правобережної України в 1941-1943 рр.
 Також в експозицiї вiдображено збройну боротьбу партизанських загонiв С.Ковпака, О.Сабурова, Української Повстанської Армiї, 1-ї УД - УНА.
 Заключним етапом вiйни було визволення країн Європи вiд фашизму. Це вдалося завдяки двом операцiям - Вiсло-Одерськiй та Схiдно-Пруськiй. 8 травня в Карлхорстi був пiдписаний Акт про вiйськову капiтуляцiю Нiмеччини. 24 червня 1945 року вiдбувся парад Перемоги на Червонiй площi у Москвi.

Фотографії II розділу:

Форма одягу капiтана Радянської армiї. 1943 р.
Одна з експозицій II розділу
Одна з експозицiй II роздiлу


Головна сторiнка