I  II  III  IV  V

V. Вiйськова справа
на прадавнiх українських землях.

 Першi слiди перебування людини на теренах України фiксуються близько 1 мiльйона рокiв тому, а в пiзньому палеолiтi (близько 40 тис. рокiв тому) завершився процес трансформацiї неандертальцiв в людину сучасного бiологiчного типу - Homo sapiens.
Скiфський воїн

 В давньокам'яному вiцi людина застосовувала досить примiтивнi знаряддя полювання, а в середньому кам'яному вiцi вони були значно удосконаленi i почали використовуватися лук та стрiли - озброєння, яке було у вжитку протягом кiлькох десяткiв тисячолiть.  За часiв неолiту, коли людина перейшла до вiдтворюючого господарства та землеробства, з'являються першi суто бойовi засоби озброєної боротьби - кам'янi сокири та булави.
 На змiну кам'яному вiку прийшла доба бронзи, коли територiя України була досить густо заселена. В цей час удосконалюється озброєння, починають використовуватися захисний обладунок, бойовi колiсницi, зводяться першi фортецi.
 На початку I тисячолiття до н.е. в степову зону Пiвнiчного Причорномор'я зi Сходу приходять войовничi племена кочовикiв кiммерiйцiв, якi були вправними воїнами - кiннотниками. А в серединi VII ст.до н.е. кiммерiйцiв на теренах України змiнили iраномовнi скiфи - неперевершенi кiннi стрiльцi з луку. Скiфське озброєння i вiйськова органiзацiя дозволили їм протягом кiлькох столiть залишатися непереможним народом, який здобув перемогу над перським царем Дарiєм. Скiфи пiдтримували жвавi контакти з античними державами, якi виникли на пiвденному узбережжi Чорного моря в серединi VII-VI ст.до н.е. Завдяки присутностi в регiонi грекiв, а пiзнiше римлян, найбiльш передовi види озброєння того часу та методи ведення бойових дiй були запозиченi населенням територiї України.
 В серединi - третiй чвертi III ст.н.е. Пiвнiчне Причорномор'я стало ареною пересування полiетнiчного союзу племен, на чолi якого стояли германцi - готи. В Пiвнiчно-Захiдному Причорномор'ї готи створили ранньодержавне об'єднання - Готське королiвство, яке було близько 375 р. розгромлено тюркомовними гунами. Гуни, якi створили свою державу в Подунав'ї, пiсля її розгрому в серединi V ст. н.е. переселилися в Причорномор'я i пiдкорили своїй владi Боспорське царство.
 У серединi I тис. н.е. на iсторичну арену виходять слов'яни.

  В експозицiї використанi реконструкцiї С.Д. Крижицького, Д.Ю. Нужного i матерiали з розкопок Ю.В.Болтрiка, С.Н.Братченко, М.Ю.Вiдейко, Ю.М.Захарука, В.Г.Збеновича, В.А.Iльїнської, Ю.I.Козуб, Г.Т.Ковпаненко, В.М.Корпусової, В.М.Мозолевського, В.В.Отрощенко, Л.М.Славiна, Н.О.Сон, Д.Я.Телегiна, А.I.Тереножкiна, А.I.Фурманської, М.М.Чередниченко, О.Г.Шапошнiкової, М.М.Шмаглiя, А.О.Щепiнського.

Фотографії V розділу:

Одна з експозицій V розділу
Поховання скiфського воїна
Зброя


Головна сторiнка